Oznámenie č. 248/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

248

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania a lízingovou spoločnosťou Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 22/2008 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely (oznámenie č. 457/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk..