Nariadenie vlády č. 241/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 20.09.2014

241

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. augusta 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú odkazy 1 a 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1 a 2 a vypúšťajú sa slová „ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom4) a“.

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3. V § 3 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „uvedené v odseku 1“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3

(1) Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Dieťa s telesnou výškou menšou ako 150 cm pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2, ktoré je vhodné pre telesnú konštitúciu dieťaťa, v súlade s

a) hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1 pre detské zadržiavacie zariadenia schválené podľa odseku 4 písm. a) alebo b),

b) výškou a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, pre ktoré je detské zadržiavacie zariadenie určené podľa pokynov výrobcu, v prípade detských zadržiavacích zariadení schválených podľa odseku 4 písm. c).

(2) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať

a) deti do veku troch rokov,

b) na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.

(3) Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

(4) Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa

a) predpisu EHK č. 44 série zmien 03 a vyššej4) alebo

b) osobitného predpisu5) alebo

c) predpisu EHK OSN č. 129.4)

(5) Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.“.

8. V § 5 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Ak sa používajú detské zadržiavacie zariadenia, musia byť schválené podľa § 4 ods. 4.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

9. V § 5 ods. 3 prvej vete sa slová „bezpečnostných systémov“ nahrádzajú slovami „bezpečnostných pásov“ a v poslednej vete sa za slovo „sedenie“ vkladajú slová „vybavené bezpečnostným pásom“.

10. § 9 znie:

㤠9

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

11. Názov prílohy č. 3 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

12. V prílohe č. 3 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady 91/671/EHS týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 59, 28. 2. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. septembra 2014.


Robert Fico v. r.