Oznámenie č. 227/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 74/2014
Platnosť od 15.08.2014

227

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. augusta 2014 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 18. júla 2014 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.