Vyhláška č. 226/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.

Čiastka 74/2014
Platnosť od 15.08.2014
Účinnosť od 15.08.2014

OBSAH

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. augusta 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „príloha“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „príloha č. 1“ v príslušnom tvare.

2. § 2 znie:

㤠2

V posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, ak v § 3b nie je ustanovené inak, sa na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnia informácie o

a) údajoch v hlásení v rozsahu časti B hlásenia, a to

1. objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a kreditných kariet kumulatívne za všetkých veriteľov,

2. priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov na jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov a kreditných kariet,

b) údajoch podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 2, a to

1. objemy kreditných kariet a ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za banky a pobočky zahraničných bánk,

2. priemerné hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov kreditných kariet a ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za banky a pobočky zahraničných bánk.“.

3. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. augusta 2014

Za druhý štvrťrok 2014 sa informácie podľa § 2 písm. b) zverejnia 15. augusta 2014.“.

4. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 289/2010 Z. z.

VZOR

Súhrnné informácie o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk

príloha 02


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.


v z. Vazil Hudák v. r.