Oznámenie č. 224/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Čiastka 73/2014
Platnosť od 12.08.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.

224

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. júla 2014 č. 14 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Cieľom tohto opatrenia je ustanoviť najmä spôsob predkladania výkazov a hlásení podľa vykonávacieho technického predpisu Európskeho orgánu dohľadu nad bankovníctvom (Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, Ú. v. EÚ L 191, 28. 6. 2014) a niektoré podrobnosti o vzhľade predkladaných výkazov a hlásení s cieľom dosiahnuť zhodu s ich vzormi, ktoré majú byť naprojektované v príslušnom aplikačnom programovom systéme na zber údajov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.