Oznámenie č. 222/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Čiastka 73/2014
Platnosť od 12.08.2014
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 337/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.

222

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. júla 2014 č. 12 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Hlavným cieľom opatrenia je zabezpečovanie údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk prostredníctvom tých vzorov výkazov a hlásení, ktoré možno naďalej požadovať od bánk a pobočiek zahraničných bánk po nadobudnutí novej európskej úpravy v oblasti výkazníctva.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.