Oznámenie č. 215/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014

Čiastka 70/2014
Platnosť od 30.07.2014
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 27. júna 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.

215

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júna 2014 bol v Záhrebe podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014. Vykonávací protokol bol uzavretý na základe článku 11 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 17. novembra 2010 v Záhrebe (oznámenie č. 169/2011 Z. z).

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 27. júna 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.