Zákon č. 213/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 70/2014
Platnosť od 30.07.2014
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. I § 6 ods. 13, 16, 28 a 29 v bode 9, bodov 25, 55, 106 a 107 a čl. IV bodu 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a okrem čl. I § 33d v bode 52, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2015 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.08.2014 - 31.12.2014