Zákon č. 205/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.10.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2014 Aktuálne znenie