Nariadenie vlády č. 201/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Účinnosť od 15.08.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

201

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 6, 8 a 10 znejú:

1) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v platnom znení.
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).

2) Príloha I časti IX a X nariadenia EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.

6) Nariadenie (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

8) Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

10) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.

2. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny sa vykonáva najviac dvakrát za týždeň počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny, pričom podiel spracovaného ovocia a zeleniny dodávaného uchádzačom počas obdobia uvedeného v § 4 ods. 1 neprekročí 50 % z celkového dodávaného objemu ovocia a zeleniny.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Škola môže uzavrieť zmluvu podľa § 3 ods. 6 písm. c) len s jedným uchádzačom, ktorý zabezpečuje dodávku ovocia a zeleniny.“.

4. § 3 znie:

㤠3

(1) Žiadosť o zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre elektronicky alebo v listinnej podobe do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok.

(2) Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci vypočítanej z finančného limitu podľa § 4 ods. 4 podáva schválený uchádzač do 30. septembra na základe výzvy platobnej agentúry.

(3) Platobná agentúra zverejňuje vzor žiadosti a výzvu podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.

(4) Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých oprávnených osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)

(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) kópia výpisu z obchodného registra, kópia výpisu zo živnostenského registra alebo kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie,

b) informácia o druhu požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,

c) zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré má byť poskytnutá pomoc,

d) informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode ovocia a zeleniny,

e) informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,

f) potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou.12)

(6) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je

a) zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať ovocie a zelenina alebo sprievodné činnosti podľa osobitného predpisu,12a)

b) písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny alebo umožní vykonávanie sprievodných činností,

c) zmluva so školou o zabezpečovaní ovocia a zeleniny alebo zmluva so školou o umožnení sprievodných činností.

(7) Uchádzač podľa odseku 4, ktorý vykonáva monitorovanie, hodnotenie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu,13) v prílohe k žiadosti podľa odseku 1 predkladá len doklady a informácie podľa odseku 5 písm. a) a b) a v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 len doklady podľa odseku 6 písm. b) a c).

(8) Uchádzač podľa odseku 4 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný v elektronickej podobe, a ak to technické prostriedky neumožňujú, tak v listinnej podobe, platobnej agentúre

a) oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,

b) bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 14 znejú:

11) Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

12) § 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 596/2006 Z. z.

12a) Čl. 3 ods. 4 a čl. 5 ods. 1 písm. b) bod iv) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

13) Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

14) Čl. 7 bod 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 18 znejú:

15) Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

16) Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

17) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

17a) Čl. 4 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.

18) Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.

6. V § 4 ods. 1 sa slová „na tlačive, ktoré“ nahrádzajú slovami „na formulári, ktorý“.

7. V § 4 odsek 6 znie:

(6) Súvisiace náklady na zariadenia, informačný plagát alebo sprievodné činnosti možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť podľa § 3 ods. 1, len jedenkrát počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iv) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.

8. V § 4 ods. 7 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

9. V § 5 sa slová „27 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.

10. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

㤠5b

Výzvu na predkladanie žiadostí na vykonávanie sprievodných činností podľa osobitného predpisu12a) v školskom roku 2014/2015 zverejní platobná agentúra na svojom webovom sídle do 15. októbra 2014.“.

11. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATENÁ ŽIAKOM

P. č. DruhOdporúčané množstvo
jednej porcie [g alebo ml]
Najvyššia cena [euro/kg/l (s DPH)]Cena
[euro/1 porcia (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
80 % EÚ (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
20 % žiak (s DPH)]
1jablkodo 200 g1,130,190,150,05
2hruškado 200 g1,250,210,170,05
3broskyňado 200 g1,350,230,180,05
4marhuľado 200 g1,800,300,240,07
5slivkado 200 g1,270,210,170,05
6čerešňado 200 g2,040,340,270,08
7rajčinado 200 g1,620,270,220,06
8paprikado 200 g1,620,270,220,06
9reďkovkado 200 g0,780,130,100,03
10kalerábdo 200 g0,750,130,100,03
11mrkvado 200 g1,140,190,150,05
12ovocné a zeleninové šťavy 100-percentné*do 200 ml2,800,470,370,11
13ovocné pyré**do 200 g30,500,400,12
Vysvetlivky: * § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu. ** § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.".

12. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v znení

nariadenia Komisie (EÚ) č. 34/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009),

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011),

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013),

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014),

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014).

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20. 12. 2013) v znení

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

3. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.


Robert Fico v. r.