Nariadenie vlády č. 200/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Účinnosť od 15.08.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

200

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 6 znie:

(6) Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný oznámiť platobnej agentúre ukončenie zmluvy podľa odseku 3 písm. j) v elektronickej podobe najneskôr do piatich dní od jej ukončenia a pri uzavretí novej zmluvy medzi ním a príslušnou školou predložiť kópiu tejto zmluvy platobnej agentúre v elektronickej podobe najneskôr do piatich dní od uzavretia zmluvy.“.

2. V § 3 ods. 8 sa slovo „sortimentu“ nahrádza slovami „príchute ochutených“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Škola môže uzavrieť zmluvu o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov len s jedným uchádzačom podľa odseku 2 písm. c).“.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 10 a 12 znejú:

1) Čl. 26 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

2) Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008) v platnom znení.

10) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).

12) Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.“.

5. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2

P. č. Názov
výrobku
Kategória podľa
prílohy I
nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009
Druh
a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
zo zdrojov EÚ s DPH
v eurách
Podpora
z národných zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená
žiakom s DPH
v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,09530,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéIkartón/vrecko/fľaša/
1 l
250 ml0,046740,09530,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,09530,05
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizovanéIkartón/vrecko/fľaša/
1 l
250 ml0,046740,09530,05
5. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 1 l250 ml0,046740,11780,10
6. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12560,19
7. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,19
8. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12160,19
9. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Ikartón 250 ml250 ml0,046740,12340,28
10. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)Itéglik 200 ml200 ml0,037390,09420,18
11. polotučné mlieko ochutené s vitamínmiItéglik 200 ml200 ml0,037390,12340,29
12. zakysané mliekoItéglik 200 ml200 ml0,037390,09150,19
13. zakysané mliekoItéglik 200 g200 g0,036300,09420,17
14. zakysané mliekoItéglik 250 g250 g0,045380,11980,21
15. acidofilné mlieko
3,6 %
Itéglik 230 ml230 ml0,043000,11350,16
16. acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 ml250 ml0,046740,11780,16
17. acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 g250 g0,045380,11430,16
18. bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,045380,11430,17
19. jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,022690,06260,18
20. jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,024500,06760,23
21. jogurt bielyItéglik 145 g145 g0,026320,07260,24
22. jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,027230,07510,26
23. tvarohový dezertItéglik 80 g80 g0,014520,04530,33
24. jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,020430,06370,23
25. jogurt ochutenýIItéglik 135 g135 g0,022060,06880,25
26. jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,023690,07390,28
27. jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,024510,07650,27
28. jogurt ochutenýIItéglik 150 ml150 ml0,025250,07880,27
29. jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,033660,10500,23
30. bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,040850,12750,22
31. tvaroh hrudkovitýIIIfólia 200 g85 g0,046280,09440,12
32. tvaroh hrudkovitýIIItéglik 250 g85 g0,046280,09440,12
33. tvaroh termizovanýIIItéglik 250 g85 g0,046280,09440,12
34. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %Vfólia 1 000 – 2 800 g30 g0,041660,08500,05
35. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %Vfólia 1 000 – 2 800 g30 g0,041660,09000,10
36. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyVtácka 100 g30 g0,041660,09000,10
37. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátkyVfólia 30 g30 g0,041660,09000,10

6. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 972/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

4. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.


Robert Fico v. r.