Zákon č. 195/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 66/2014
Platnosť od 15.07.2014
Účinnosť od 01.03.2019