Zákon č. 194/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2014
Platnosť od 15.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014

OBSAH

194

ZÁKON

z 1. júla 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) (ďalej len „technické podmienky“). V prípade, ak žiadosť nespĺňa technické podmienky, poskytovateľ vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky žiadosti nebudú v určenej lehote odstránené, poskytovateľ rozhodne o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok a rozhodnutie o vyradení žiadosti oznámi žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.“.

2. Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014

Pri posudzovaní žiadosti podľa § 18 ods. 1, o ktorej nebolo rozhodnuté do 31. júla 2014, sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.