Vyhláška č. 193/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy

Čiastka 65/2014
Platnosť od 09.07.2014
Účinnosť od 01.09.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2014 okrem § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.07.2014 - 31.08.2014

Pôvodný predpis

09.07.2014