Nariadenie vlády č. 192/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

Čiastka 65/2014
Platnosť od 09.07.2014
Účinnosť od 15.07.2014

OBSAH