Nariadenie vlády č. 192/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

Čiastka 65/2014
Platnosť od 09.07.2014
Účinnosť od 15.07.2014

OBSAH

192

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. júna 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 4 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) pozemok pod rodinným domom1)

1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,

2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie účinné od 15. júla 2014

Ustanovenie § 4 písm. f) sa použije aj v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 15. júlom 2014.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2014.


Robert Fico v. r.