Vyhláška č. 187/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do31.12.2016
Zrušený 223/2016 Z. z.

OBSAH

187

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 23. júna 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates.“.

2. V § 21 ods. 2 písm. e) sa slová „18, 21 až 23“ nahrádzajú slovami „16, 18, 21 až 23“.

3. V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

4. Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 16 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.

Údaje dodávateľa plynu o dodávke plynu všetkým odberateľom plynu

Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:

Rok:

Č. r.Označenie tarifnej skupiny
prevádzkovateľa distribučnej
siete, do ktorej je odberateľ
plynu pripojený
Počet odberných
miest zaradených
do tarifnej skupiny
Množstvo v m3Množstvo v kWh
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9Spolu   

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.

Vysvetlivky k tabuľke:

Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.

Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).

Za rok t sa uvedú plánované údaje.

V tabuľke sa uvedú všetci odberatelia plynu, pre ktorých dodávateľ plynu v príslušnom roku zabezpečuje dodávky plynu, v členení podľa ich zaradenia do tarifných skupín prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej sú odberné miesta pripojené.

Schválil:Vypracoval:
Meno, priezvisko                  Meno, priezvisko                  
Telefónne čísloTelefónne číslo
PodpisPodpis
DátumDátum

“.

5. Príloha č. 20 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 20 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 19 ods. 2

Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:

Obdobie:Dodávka plynu
pre domácnosti
v tisícoch eur
Spoločné náklady;
z toho podiel dodávky
plynu pre domácnosti
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
 ONCN  
Spotreba materiálu (501)    
Spotreba energií (502)    
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (503)    
Služby (51x)    
    z toho opravy a údržba (511)    
Osobné náklady (52x)    
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)    
   z toho dane a poplatky (53x)     
             ostatné prevádzkové náklady (54x)    
Odpisy DHM a DNM (551)    
Finančné náklady (56x)    
   z toho úroky z úverov (562)    
Mimoriadne náklady (58x)     
Ostatné prvotné náklady    
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)    
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)    
   z toho vlastné opravy    
             vlastná doprava a mechanizácia    
             režijné náklady    
Celkové druhotné náklady    
Spolu náklady vrátane odpisov    

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.

Vysvetlivky k tabuľke:

Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.

Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).

Za rok t sa uvedú plánované údaje.

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

ON – oprávnené náklady

CN – celkové náklady

Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).

Schválil:Vypracoval:
Meno, priezvisko                  Meno, priezvisko                  
Telefónne čísloTelefónne číslo
PodpisPodpis
DátumDátum

“.

6. Príloha č. 23 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 23 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.

Údaje o nákladoch dodávateľa plynu malému podniku podľa § 22 ods. 1

Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:

Obdobie:Dodávka plynu
malému podniku
v tisícoch eur
Spoločné
náklady – podiel
na dodávke
plynu malému podniku
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
  ONCN  
Spotreba materiálu (501)    
Spotreba energií (502)    
Spotreba ostatných neskladovateľných  dodávok (503)    
Služby (51x)    
   z toho opravy a údržba (511)    
Osobné náklady (52x)    
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)    
   z toho dane a poplatky (53x)     
              ostatné prevádzkové náklady (54x)    
Odpisy DHM a DNM (551)    
Finančné náklady (56x)    
   z toho úroky z úverov (562)    
Mimoriadne náklady (58x)     
Ostatné prvotné náklady    
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)    
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)    
   z toho vlastné opravy    
             vlastná doprava a mechanizácia    
             režijné náklady    
Celkové druhotné náklady     
Náklady spolu vrátane odpisov    

Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.

Vysvetlivky k tabuľke:

Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.

Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).

Za rok t sa uvedú plánované údaje.

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

ON – oprávnené náklady

CN – celkové náklady

Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).

Schválil:Vypracoval:
Meno, priezvisko                  Meno, priezvisko                  
Telefónne čísloTelefónne číslo
PodpisPodpis
DátumDátum

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Jozef Holjenčík v. r.