Nariadenie vlády č. 186/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do14.09.2015
Zrušený 219/2015 Z. z.

186

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. júna 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraďujú podľa miery nezamestnanosti1) do týchto zón:

a) zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,

b) zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,

c) zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.

(2) Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 3 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „podľa prílohy č. 1 v zóne A v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020“.

4. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najviac však 10 miliónov eur pre investičný zámer v priemyselnej výrobe a najviac 5 miliónov eur pre investičný zámer v oblasti technologického centra“.

5. § 5 znie:

㤠5

(1) Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer v

a) priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 50 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,

b) oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 80 nových pracovných miest.

(2) Celková výška investičnej pomoci na investičný zámer podľa odseku 1 sa vypočítava v súlade s Usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013).“.

6. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci podľa tohto nariadenia v znení účinnom od 1. júla 2014 sa použije aj na investičnú pomoc, o ktorej sa nerozhodlo do 30. júna 2014.“.

7. Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:

"Arial">„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI

ZónaPriemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A35 %35 %35 %35 %
B35 %35 %35 %35 %
C25 %25 %25 %25 %

"Arial"B>Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI

ZónaPriemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A15 %20 %neposkytuje sa15 %
B10 %20 %neposkytuje sa10 %
Cneposkytuje sa20 %neposkytuje saneposkytuje sa

"Arial"B>Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI

ZónaPriemyselná výrobaTechnologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A35 %35 %35 %35 %
B35 %35 %35 %35 %
C25 %25 %25 %25 %

"Arial"B>Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI

ZónaPriemyselná výrobaTechnologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A6 000 eur8 000 eur6 000 eur6 000 eur
B4 000 eur 8 000 eur 6 000 eur4 000 eur
Cneposkytuje sa8 000 eur6 000 eurneposkytuje sa

"Arial"B>Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI

ZónaPriemyselná výrobaTechnologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A35 %35 %35 %35 %
B35 %35 %35 %35 %
C25 %25 %25 %25 %

“.


"Arial"> Čl. II

"Arial">Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


"Arial"B>Robert Fico v. r.