Opatrenie č. 178/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Čiastka 62/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do30.06.2015
Zrušený 147/2015 Z. z.

OBSAH

178

OPATRENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

z 19. júna 2014,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny sa mení takto:

V prílohe sa vypúšťajú texty riadkov pre krajiny Monako a Rumunsko.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Miroslav Lajčák v. r.