Nariadenie vlády č. 175/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

Čiastka 62/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.

175

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách sa mení takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 4, 5, 5.8. a 5.12 časti A a bodu 14 časti B vrátane jej doplnkov, v prílohe II okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe III okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4, v prílohe IV okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe V okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 a v prílohe VI okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (ďalej len „smernica“).“.

2. V § 4 ods. 3 sa slová „doplnku 4 prílohy II smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy II smernice“.

3. V § 4 ods. 8 sa slová „doplnku 4 prílohy IV smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy IV smernice“.

4. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

5. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 222, 25. 8. 2009) (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


Robert Fico v. r.