Oznámenie č. 17/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie

Čiastka 9/2014
Platnosť od 05.02.2014
Redakčná poznámka

Zmeny Dohovoru ITU nadobudli platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 12. decembra 2012.

17

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2010 boli v Guadalajare prijaté zmeny Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (oznámenie č. 16/2014 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky so zmenami vyslovila súhlas uznesením č. 79 z 27. júna 2012 a rozhodla, že zmeny Dohovoru ITU sú medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí zmien 26. novembra 2012. Listina o prijatí bola uložená 12. decembra 2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie.

Zmeny Dohovoru ITU nadobudli platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 12. decembra 2012.

K oznámeniu č. 17/2014 Z. z.

DOKUMENT, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE (ŽENEVA, 1992)

v znení zmien a doplnení prijatých
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998)
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002),
a
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)

Zmeny a doplnenia prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)

______________________________________________________________________________________________________________

VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY

Symboly používané v záverečných dokumentoch

Symboly uvedené na okraji označujú zmeny prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v porovnaní s textami Ústavy a Dohovoru (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) a majú tento význam:

ADD = pridanie nového ustanovenia

MOD = úprava existujúceho ustanovenia

(MOD) = redakčná úprava existujúceho ustanovenia

SUP = zrušenie existujúceho ustanovenia

SUP* = ustanovenie sa v záverečných dokumentoch presunulo na iné miesto

ADD* = existujúce ustanovenie sa presunulo z iného miesta v záverečných dokumentoch na označené miesto

Za týmito symbolmi nasleduje číslo existujúceho ustanovenia. Pri nových ustanoveniach (symbol ADD) je bod, do ktorého sa majú vložiť, uvedený číslom predchádzajúceho ustanovenia, po ktorom nasleduje písmeno.

DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE* (ŽENEVA, 1992)

ČASŤ I. Predslov

Na základe a pri vykonávaní príslušných ustanovení Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992), v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006), najmä ustanovení článku 42 tohto Dohovoru, prijala Konferencia vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Guadalajara, 2010) tieto zmeny a doplnenia uvedeného Dohovoru:

KAPITOLA IV

Ostatné ustanovenia

ČLÁNOK 33

Financie

MOD 468
PP-98
PP-06
1 1) Stupnica, z ktorej si má každý členský štát podľa ustanovení bodu 468A a člen sektora podľa ustanovení bodu 468B vybrať svoju príspevkovú triedu v zhode s príslušnými ustanoveniami článku 28 Ústavy, je takáto:

Od triedy 40 jednotiek do triedy 2 jednotky:
v krokoch po jednej jednotke

Pod triedou 2 jednotky je stupnica takáto:
trieda 1 1/2 jednotky
trieda 1 jednotka
trieda 1/2 jednotky
trieda 1/4 jednotky
trieda 1/8 jednotky
trieda 1/16 jednotky

ČASŤ II. Dátum nadobudnutia účinnosti

Zmeny a doplnenia obsiahnuté v tomto dokumente nadobudnú ako celok a vo forme jedného jediného dokumentu platnosť dňa 1. 1. 2012 pre členské štáty, ktoré budú v uvedenej dobe stranami Ústavy a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) a uložia pred uvedeným dátumom svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto pozmeňujúceho a doplňujúcehodokumentu alebo o pristúpení k nemu.

______________________________________________________________________________________________________________

NA DÔKAZ TOHO podpísali príslušní vládni splnomocnenci originál tohto dokumentu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006).

Guadalajara, 22. októbra 2010

Výhrady a vyhlásenia spolupodpísané Slovenskou republikou

Číslo výhradyText
23Delegácie členských štátov Európskej únie prehlasujú, že členské štáty Európskej únie aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
39V dobe podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) delegácie uvedených štátov formálne prehlasujú, že trvajú na prehláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“ spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.
85Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na prehlásenie vykonané Mexikom (č. 70), vzhľadom na to, že prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať.
Vyššie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Jazyk používaný v základných dokumentoch Únie (Ústava and Dohovor) sa považuje za rodovo neutrálny.