Vyhláška č. 157/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 57/2014
Platnosť od 11.06.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

157

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 5. júna 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z., vyhlášky č. 227/2012 Z. z. a vyhlášky č. 235/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 3 písm. d) až g), i) až q) a s) až u) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z.“.

3. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príjmu získaného darovaním“.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) § 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

14) § 2a ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


Dušan Čaplovič v. r.