Oznámenie č. 153/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Čiastka 56/2014
Platnosť od 07.06.2014
Účinnosť do 22.02.2018
Zrušený 186/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2014.

153

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 6 a § 36 ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a§ 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 10/2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie upravuje obsah, členenie a spôsob predkladania správ vedúceho zamestnanca finančnej inštitúcie, samostatného finančného agenta a finančného poradcu Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.