Zákon č. 152/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 56/2014
Platnosť od 07.06.2014
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 29. júna 2014, čl. I ôsmeho bodu § 4 ods. 2 písm. w), ktorý nadobúda účinnosť 4. januára 2015, a čl. I štyridsiateho prvého bodu § 41 ods. 9 poslednej vety, ktorý nadobúda účinnosť 1. januá...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
04.01.2015 - 31.12.2016 Delená účinnosť
01.07.2014 - 03.01.2015
29.06.2014 - 30.06.2014 Delená účinnosť