Oznámenie č. 144/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

144

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. b) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-15/2014-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície podliehajúcich osobitnému režimu.

Tento výnos ustanovuje podrobnosti o jednoznačnej identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície, ktoré sú určené na vojenské alebo bezpečnostné účely, pomocou farebného označenia a šablónovania písmen, číslic, znakov a symbolov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.