Oznámenie č. 142/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz

Čiastka 50/2014
Platnosť od 31.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. mája 2014.

142

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. apríla 2014 a 28. apríla 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 427/2011 Z. z.).

Dodatok nadobudol platnosť 1. mája 2014.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.