Oznámenie č. 139/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie

Čiastka 49/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2010 bol v Kampale prijatý Dodatok k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie.

Národná rada Slovenskej republiky s prijatím Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie vyslovila súhlas uznesením č. 1083 z 26. marca 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie 10. apríla 2014.

Listina o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie bola uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, 28. apríla 2014.

Dodatok k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.

K oznámeniu č. 139/2014 Z. z.

DODATOK RÍMSKEHO ŠTATÚTU MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU K ZLOČINU AGRESIE

1. Ruší sa článok 5 ods. 2 Štatútu.

2. Za článok 8 Štatútu sa vkladá nasledujúci text:

„Článok 8 bis

Zločin agresie

1. Na účely tohto štatútu „zločin agresie“ znamená plánovanie, prípravu, podnecovanie alebo spáchanie aktu agresie, ktorý svojou povahou, závažnosťou alebo rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie Spojených národov, ktorého sa dopustí osoba v pozícii umožňujúcej účinne kontrolovať alebo riadiť politické alebo vojenské aktivity štátu.

2. Na účely odseku 1, „akt agresie“ znamená použitie ozbrojenej sily štátom proti suverenite, územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti iného štátu, alebo iným spôsobom, nezlučiteľným s Chartou Organizácie Spojených národov. Akékoľvek z nižšie uvedených konaní sa bez ohľadu na vyhlásenie vojny považuje za akt agresie v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 3314 (XXIX) zo 14. decembra 1974:

a) vpád alebo útok ozbrojených síl štátu na územie iného štátu alebo akákoľvek vojenská okupácia, hoci aj dočasná, ktorá je dôsledkom vpádu alebo útoku, alebo akékoľvek pripojenie územia iného štátu alebo jeho časti použitím sily;

b) bombardovanie územia štátu ozbrojenými silami iného štátu alebo použitie akýchkoľvek zbraní štátom proti územiu iného štátu;

c) blokáda prístavov alebo pobrežia štátu ozbrojenými silami iného štátu;

d) útok ozbrojených síl štátu na pozemné, námorné alebo letecké sily, alebo loďstvo a letectvo iného štátu;

e) použitie ozbrojených síl jedného štátu, ktoré sú na území iného štátu so súhlasom prijímajúceho štátu, v rozpore s podmienkami obsiahnutými v dohode alebo akékoľvek predĺženie ich prítomnosti na takomto území po skončení platnosti dohody;

f) konanie štátu, ktorým umožňuje druhému štátu aby využíval územie, ktoré mu poskytol k dispozícii, na páchanie aktu agresie proti tretiemu štátu;

g) vyslanie ozbrojených bánd, skupín, neregulárneho vojska alebo žoldnierov, štátom alebo v jeho mene, ktoré sa použitím ozbrojenej sily proti inému štátu dopúšťajú alebo podstatným spôsobom zapájajú do činnosti takej závažnosti, ako sú vyššie vymenované konania.“.

3. Za článok 15 Štatútu sa vkladá nasledujúci text:

„Článok 15 bis

Výkon jurisdikcie nad zločinom agresie (Predloženie štátom, proprio motu)

1. Súd môže vykonávať jurisdikciu nad zločinom agresie v súlade s článkom 13 písm. a) a c) za podmienok ustanovených týmto článkom.

2. Súd môže vykonávať jurisdikciu len vo vzťahu k zločinom agresie spáchaným po uplynutí jedného roka po ratifikácii alebo prijatí zmien a doplnení tridsiatimi zmluvnými stranami.

3. Súd vykoná jurisdikciu nad zločinom agresie v súlade s týmto článkom za podmienky, že tak bude rozhodnuté po 1. januári 2017 takou istou väčšinou zmluvných strán, aká je potrebná na prijatie zmeny a doplnenia štatútu.

4. Súd môže v súlade s článkom 12 vykonávať jurisdikciu nad zločinom agresie, ktorý vyplýva z aktu agresie spáchaného zmluvnou stranou, ibaže by zmluvná strana vopred vyhlásila, že takúto jurisdikciu neprijíma podaním vyhlásenia tajomníkovi. Takéto vyhlásenie možno kedykoľvek odvolať a zmluvná strana ho zváži v lehote troch rokov.

5. Vo vzťahu k štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto štatútu, Súd nevykonáva jurisdikciu nad zločinom agresie, ak ho spáchali štátni príslušníci tohto štátu alebo ak bol spáchaný na jeho území.

6. Ak prokurátor dospeje k záveru, že existuje primeraný základ na pokračovanie vo vyšetrovaní vo vzťahu k zločinu agresie, najskôr sa presvedčí, či Bezpečnostná rada určila, že sa dotknutý štát dopustil aktu agresie. Prokurátor oznámi generálnemu tajomníkovi OSN situáciu pred súdom, vrátane všetkých relevantných informácií a dokumentov.

7. Ak Bezpečnostná rada urobila takéto určenie, môže prokurátor pokračovať vo vyšetrovaní vo vzťahu k zločinu agresie.

8. Pokiaľ v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia nebolo takéto určenie urobené, prokurátor môže pokračovať vo vyšetrovaní vo vzťahu k zločinu agresie za podmienky, že odbor prípravného konania schváli začatie vyšetrovania vo vzťahu k zločinu agresie v súlade s postupom podľa článku 15, a ak Bezpečnostná rada nerozhodla inak v súlade s článkom 16.

9. Určenie o akte agresie orgánom mimo súdu nemá vplyv na vlastné zistenia súdu podľa tohto štatútu.

10. Tento článok nemá vplyv na ustanovenia týkajúce sa výkonu jurisdikcie vo vzťahu k iným trestným činom uvedeným v článku 5.“.

4. Za článok 15 bis Štatútu sa vkladá nasledujúci text:

„Článok 15 ter

Výkon jurisdikcie nad zločinom agresie (Predloženie Bezpečnostnou radou)

1. Súd môže vykonávať jurisdikciu nad zločinom agresie v súlade s článkom 13 písm. b) za podmienok ustanovených týmto článkom.

2. Súd môže vykonávať jurisdikciu len vo vzťahu k zločinom agresie spáchaným po uplynutí jedného roka po ratifikácii alebo prijatí zmien a doplnení tridsiatimi zmluvnými stranami.

3. Súd vykoná jurisdikciu nad zločinom agresie v súlade s týmto článkom za podmienky, že tak bude rozhodnuté po 1. januári 2017 takou istou väčšinou zmluvných strán, aká je potrebná na prijatie zmeny a doplnenia štatútu.

4. Určenie o akte agresie orgánom mimo súdu nemá vplyv na vlastné zistenia súdu podľa tohto štatútu.

5. Tento článok nemá vplyv na ustanovenia týkajúce sa výkonu jurisdikcie vo vzťahu k iným trestným činom uvedeným v článku 5.“.

5. Za článok 25 ods. 3 Štatútu sa vkladá nasledujúci text:

„3 bis. Vo vzťahu k zločinu agresie sa ustanovenia tohto článku použijú len na osoby v pozícii umožňujúcej účinne kontrolovať alebo riadiť politické alebo vojenské aktivity štátu.“.

6. Prvá veta článku 9 ods. 1 Štatútu sa nahrádza nasledujúcou vetou:

1. Skutkové podstaty trestných činov pomáhajú súdu pri interpretácii a uplatňovaní článkov 6, 7, 8 a 8 bis.“.

7. Úvodná veta článku 20 ods. 3 štatútu sa nahrádza nasledujúcim odsekom; ostatná časť odseku zostáva nezmenená:

3. Žiadnu osobu, ktorú súdil iný súd za správanie tiež zakázané v článkoch 6, 7, 8 alebo 8 bis, nebude za to isté správanie súdiť Súd, s výnimkou keď konanie na inom súde“.

Anglické znenie textu