Nariadenie vlády č. 130/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2014 Aktuálne znenie