Vyhláška č. 120/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/2014
Platnosť od 10.05.2014
Účinnosť od 15.05.2014

OBSAH

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z. a vyhlášky č. 48/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe úhradovej skupine číslo 5 sa dopĺňajú tieto slová:

 B01AF02 Apixabán, p.o., všetky množstvá liečiva  

“.

2. V prílohe úhradovej skupine číslo 28 sa vypúšťajú slová „pevné liekové formy“.

3. V prílohe úhradová skupina číslo 34 znie:

34N02AA01 Morfín, p.o., 30 mg, 60 mg a 100 mgnie je
určený
pevné
liekové
formy

“.

4. Príloha sa dopĺňa úhradovými skupinami čísel 73 až 90, ktoré znejú:

73A07EC02 Mesalazín, p.o., všetky množstvá lieèiva1,00 
74A10BB07 Glipizid, p.o., GITS  predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva0,80 
75B03AE01Železo, vitamín B12, kyselina listová a kyselina askorbová, p.o., všetky množstvá liečivanie je
určený
 
76C03DA04 Eplerenón, p.o., všetky množstvá liečivanie je
určený
 
77C07AB02 Metoprolol, p.o., všetky množstvá liečivanie je
určený
 
78C07AB03 Atenolol, p.o., všetky množstvá liečivanie je
určený
 
79C08CA08 Nitrendipín, p.o., všetky množstvá liečiva0,90 
80D11A Iné dermatologiká, loc., všetky množstvá liečiva1,00 
81H03AA01 Levotyroxín – sodná soľ, p.o., všetky množstvá liečiva1,00 
82S01ED02 Betaxolol, loc., všetky množstvá liečiva1,00 
83D10AD01 Tretinoín, loc. crm., všetky množstvá liečiva
D10AD03 Adapalén, loc., všetky množstvá liečiva
D10AD54 Izotretinoín, kombinácie loc., s erytromycínom gél
0,80 
84M01AE02 Naproxén, p.o., všetky množstvá liečiva0,40 
85G02CB03 Kabergolín, p.o., všetky množstvá liečiva
G02CB04 Quinagolid, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00 
86G04CB01 Finasterid, p.o., všetky množstvá liečiva1,00 
87H01CC01 Ganirelix, parent., všetky množstvá liečiva
H01CC02 Cetrorelix, parent., všetky množstvá liečiva
0,80 
88S01AX11 Ofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
S01AX13 Ciprofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
0,90 
89S01AX19 Levofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
S01AX22 Moxifloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
0,80 
90N02AA0 Morfín, p.o., 10 mg1,00pevné liekové formy

“.

5. V prílohe časti vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová „crm.“ – „krém“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2014.


Zuzana Zvolenská v. r.