Oznámenie č. 112/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

112

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „opatrenie“).

Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.