Nariadenie vlády č. 99/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/2013
Platnosť od 26.04.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

99

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. apríla 2013,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav môže vydať súhlas so zvýšením hmotnosti dávky osiva niektorých druhov krmovín, ak to vyplýva z prílohy č. 3.“.

2. V prílohe č. 3 sa v tabuľke nad slová „Lipnicovité [Poaceae (Gramineae)]“ umiestňuje symbol „*)“ a pod tabuľku sa pripája táto veta: „*) Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 t so súhlasom kontrolného ústavu.“.

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


Robert Fico v. r.