Vyhláška č. 90/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2013
Platnosť od 19.04.2013
Účinnosť od 01.05.2013 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2013 - 19.05.2018

Pôvodný predpis

19.04.2013