Oznámenie č. 78/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Čiastka 20/2013
Platnosť od 10.04.2013
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2013.

78

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Pracovná skupina na prepravu nebezpečného tovaru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí v dňoch 22. – 25. januára 2013 v Ženeve oznámila, že 1. januára 2013 nadobudli platnosť zmeny a doplnky v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z. a oznámenie č. 461/2010 Z. z.).

Do textu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.