Oznámenie č. 77/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky o prehlbovaní poľnohospodárskej spolupráce

Čiastka 20/2013
Platnosť od 10.04.2013
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 15. februára 2013 v súlade s článkom VIII.