Nariadenie vlády č. 61/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2013
Platnosť od 27.03.2013
Účinnosť od 01.04.2013

OBSAH

61

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. marca 2013,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2009 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.

Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

 Druh poskytovateľaHodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti Názov indikátoraPopis indikátoraHodnotené časové obdobieÚroveň indikátora a prípustná odchýlkaZdroj údajov
1.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťÚčinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivostiSkríning rakoviny krčka maternicePomer počtu pacientok, u ktorých bol vykonaný skríning rakoviny krčka maternice, k počtu všetkých pacientok v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
2.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťÚčinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivostiPrevenciaPomer počtu pacientok, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapitovaných 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
3.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
4.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii 1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
5.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Nepredpokladané prijatia do ústavnej starostlivosti po jednodňovej chirurgii Pomer pacientov, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
6.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokovPomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku do 18 rokov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
7.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokovPomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku nad 18 rokov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
8.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť – celková
Pomer počtu úmrtí u hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov 1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
9.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii Pomer počtu úmrtí pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
10.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti
(diagnóza S72.0 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (diagnóza S72.0 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
11.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov)Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
12.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (MKCH-10: I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
13.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
14.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po intervenčných výkonochPomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch interná medicína, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
15.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po operačných výkonochPomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
16.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Materská úmrtnosťPomer počtu zomretých pacientok v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov na danom oddelení1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
17.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivostiPomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
18.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
19.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných poistencov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných poistencov na oddelení1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
20.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizovanosť celková do 30 dníPomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
21.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizovanosť celková do 90 dní Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
22.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti ReoperovanosťPomer počtu operovaných pacientov do 30 dní po prepustení
k celkovému počtu operovaných pacientov
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
23.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia) Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s diagnózou J45.0 až J45.91 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
24.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti DekubityPomer počtu identifikovaných pacientov s diagnózou L89 vzniknutou počas hospitalizácie ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
25.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Nozokomiálna nákazaPomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov 1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
26.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťÚčinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivostiOperovanosť Pomer počtu operovaných pacientov k počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota, znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
27.Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVnímanie starostlivosti pacientom Spokojnosť pacientaPrieskum štandardizovaným dotazníkom. Podľa metodiky zdravotnej poisťovne zabezpečujúcej reprezentatívnosť pre každé oddelenie1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
28.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelýchVýsledky zdravotnej starostlivostiIndex prevencie u dospelých poistencovPomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapitovaných poistencov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
29.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelýchVýsledky zdravotnej starostlivostiPacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelýchPomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých)1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
30.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelýchVýsledky zdravotnej starostlivostiÚroveň návštevnosti dospelých poistencovPomer počtu návštev u pacienta (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapitovaných poistencov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
31.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelýchÚčinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivostiManažment akútnej starostlivostiPomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov; vybrané diagnózy:H66.0, H66.4, H66.9;J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N301 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
32.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorastVýsledky zdravotnej starostlivostiIndex prevencie u poistencov do jedného roku vekuPomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov v prvom roku veku k počtu kapitovaných poistencov do jedného roku veku1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
33.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorastVýsledky zdravotnej starostlivostiIndex prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokovPomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
34.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorastVýsledky zdravotnej starostlivostiPacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorastPomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast)1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
35.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorastVýsledky zdravotnej starostlivostiÚroveň návštevnosti detí a dorastuPomer počtu návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapitovaných poistencov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
36.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorastÚčinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivostiManažment akútnej starostlivosti u detí a dorastuPomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov; vybrané diagnózy: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N301 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ekonomické indikátory na hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti
37.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivostiPomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
38.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivostiPomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
39.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivostiPomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
40.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivostiPomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
41.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovFrekvencia pacientov v špecializovanej ambulantnej starostlivostiPomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov ošetrených v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
42.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojovFrekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivostiPomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov ošetrených v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
43.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovPreskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivostiPomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
44.Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovPreskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivostiPomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
45.Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojovPreskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivostiPomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
46.Poskytovateľ, ktorý poskytuje
v príslušnom odbore ústavnú zdravotnú
a jednodňovú starostlivosť
Efektívnosť využitia zdrojovJednodňová starostlivosťPomer počtu výkonov
v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej starostlivosti k celkovému počtu identických výkonov poskytnutých v ústavnej starostlivosti v príslušnom
odbore
1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok.“.
Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.


Robert Fico v. r .