Oznámenie č. 53/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Konštituenčnej dohody guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky a Dodatku č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode

Čiastka 15/2013
Platnosť od 21.03.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 2011. Dodatok nadobudol platnosť 18. mája 2012.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 2011 bola v Luxemburgu podpísaná Konštituenčná dohoda guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 2011.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 18. mája 2012 bol v Londýne podpísaný Dodatok č. 1 ku Konštituenčnej dohode guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v súvislosti s pristúpením Gruzínska ku konštituenčnej dohode.

Dodatok nadobudol platnosť 18. mája 2012.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.