Oznámenie č. 51/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 – 2022

Čiastka 15/2013
Platnosť od 21.03.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2012 v súlade s článkom VIII.

51

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 2012 bola vo Viedni podpísaná Dohoda o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 – 2022.

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2012 v súlade s článkom VIII.

Pri podpise dohody urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:

„Slovenská republika týmto vyhlasuje, že uzavretie Dohody o vytvorení stredo- a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 – 2022 neprejudikuje pozíciu Slovenskej republiky ohľadne statusu Kosova, o ktorej bude rozhodnuté v súlade s národnými postupmi a medzinárodným právom, a nezakladá žiadne zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Kosovom.“.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.