Vyhláška č. 476/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 267/2019 Z. z.)

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.10.2019