Opatrenie č. 469/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2014

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

469

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2013,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2014 je 10,2524 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ján Richter v. r.