Zákon č. 464/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 61/2015 Z. z.(nepriamo), 188/2015 Z. z.)

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I devätnásteho bodu, dvadsiateho piateho bodu, § 161d tridsiateho bodu a tridsiateho druhého bodu a čl. III druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I prvého bodu až ôsmeho bodu a dvadsiateho štvr...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 188/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2015 - 31.08.2015 61/2015 Z. z.(nepriamo)
01.09.2014 - 31.03.2015 Delená účinnosť
01.03.2014 - 31.08.2014 Delená účinnosť
01.01.2014 - 28.02.2014