Zákon č. 463/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 4, 47, 73, 76, 79, 80 a 107, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I poslednej vety v bode 38 (§ 18 ods. 4), ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, a čl. I bodov 55 až 57, 63, 64, 96, 98 a 108, k...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2014 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.03.2014 - 31.08.2014 Delená účinnosť
01.01.2014 - 28.02.2014

Pôvodný predpis

21.12.2013