Oznámenie č. 459/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pôvodný predpis

21.12.2013