Opatrenie č. 450/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2017
Zrušený 234/2017 Z. z.

OBSAH