Nariadenie vlády č. 43/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 15.03.2013 do14.09.2015
Zrušený 219/2015 Z. z.

OBSAH

43

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. februára 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nesmie v zónach podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených nákladov investičného zámeru, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa prílohy č. 2, najviac však 10 miliónov eur pre investičný zámer v priemyselnej výrobe a najviac 5 miliónov eur pre investičný zámer v oblasti technologického centra.“.

2. V § 4 ods. 2 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.

3. V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 4 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.

5. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer

a) v priemyselnej výrobe, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 70 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,

b) v oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 8 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 100 nových pracovných miest.“.

6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013

Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vydané žiadateľovi do 14. marca 2013, konanie o poskytnutí investičnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.

7. Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Západné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A40 %40 %40 %40 %
Zóna B35 %40 %40 %35 %
Zóna C25 %35 %30 %25 %
Zóna D10 %35 %15 %10 %
Zóna E10 %30 %10 %10 %
Stredné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A50 %50 %50 %50 %
Zóna B44 %50 %50 %44 %
Zóna C31 %44 %38 %31 %
Zóna D12 %44 %19 %12 %
Zóna E10 %38 %12 %10 %
Východné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A50 %50 %50 %50 %
Zóna B44 %50 %50 %44 %
Zóna C31 %44 %38 %31 %
Zóna D12 %44 %19 %12 %
Zóna E10 %38 %12 %10 %

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Západné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A15 %25 %neposkytuje sa15 %
Zóna B13 %25 %neposkytuje sa13 %
Zóna Cneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Dneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Eneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Stredné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A19 %25 %neposkytuje sa19 %
Zóna B16 %25 %neposkytuje sa16 %
Zóna Cneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Dneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Eneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Východné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A19 %25 %neposkytuje sa19 %
Zóna B16 %25 %neposkytuje sa16 %
Zóna Cneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Dneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa
Zóna Eneposkytuje sa25 %neposkytuje saneposkytuje sa

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2012 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMU V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Západné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A40 %40 %40 %40 %
Zóna B35 %40 %40 %35 %
Zóna C25 %30 %30 %25 %
Zóna D10 %15 %neposkytuje sa10 %
Zóna E10 %10 %neposkytuje sa10 %
Stredné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A50 %50 %50 %50 %
Zóna B44 %50 %50 %44 %
Zóna C31 %38 %38 %31 %
Zóna D12 %19 %neposkytuje sa12 %
Zóna E10 %15 %neposkytuje sa10 %
Východné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A50 %50 %50 %50 %
Zóna B44 %50 %50 %44 %
Zóna C31 %38 %38 %31 %
Zóna D12 %19 %neposkytuje sa12 %
Zóna E10 %15 %neposkytuje sa10 %

“.

8. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.

MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V ZÓNACH PODĽA JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Západné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A24 %40 %40 %32 %
Zóna B17 %40 %40 %28 %
Zóna C12 %30 %30 %19 %
Zóna D10 %15 %15 %10 %
Zóna E10 %10 %10 %10 %
Stredné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A30 %50 %50 %40 %
Zóna B22 %50 %50 %36 %
Zóna C15 %38 %38 %22 %
Zóna D12 %19 %19 %10 %
Zóna E10 %12 %12 %10 %
Východné SlovenskoPriemyselná výrobaTechnologické centrumCentrum strategických služiebCestovný ruch
Zóna A30 %50 %50 %40 %
Zóna B22 %50 %50 %36 %
Zóna C15 %38 %38 %22 %
Zóna D12 %19 %19 %10 %
Zóna E10 %12 %12 %10 %

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2013.


Robert Fico v. r.