Oznámenie č. 424/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.