Oznámenie č. 424/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

424

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza v č. 12/2013 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.