Vyhláška č. 420/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 12.12.2013 do31.01.2018
Zrušený 318/2017 Z. z.

420

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. novembra 2013,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa doterajšieho predpisu sa použije za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.1)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


v z. Peter Pellegrini v. r.


Príloha k vyhláške č. 420/2013 Z. z.

VZOR

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 25 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.