Oznámenie č. 412/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Čiastka 97/2013
Platnosť od 06.12.2013
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 56/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

412

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/22379/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 375/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na účely tohto opatrenia“ a slová „a informácie a údaje uvedené v účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha a výkaz ziskov a strát z ročnej účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva, výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch v sústave jednoduchého účtovníctva“.

2. V § 2 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „a účtovné výkazy“.

3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a účtovných výkazov“.

4. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2014 sa postupuje po prvýkrát pri predkladaní finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN 1-12 za mesiac január roku 2014 a pri predkladaní ostatných finančných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok roku 2014.

(2) Finančné výkazy a účtovné výkazy podľa stavu k 31. decembru 2013 sa predložia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.“.

6. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 1-12 k časti III. treťom bode sa slová „v rámci oddielu 01 – Všeobecné verejné služby“ nahrádzajú slovami „v súlade s ekonomickým charakterom výdavku“.

7. V prílohe č. 5 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 5-04 treťom bode sa na konci pripájajú tieto vety: „Dlhové nástroje rovnakého druhu s rovnakým dátumom prijatia prostriedkov, rovnakým dátumom splatnosti dlhového nástroja a rovnakým druhom úroku sa uvedú sumárne v jednom riadku. Sumárne v jednom riadku sa uvedú aj prijaté zábezpeky, pri ktorých nie je známy dátum splatnosti, pričom stĺpce „1“ a „2“ sa nevypĺňajú.“.

8. V prílohe č. 5 vo Vysvetlivkách na vyplnenie výkazu FIN 5-04 siedmom bode sa za slovo „sadzbou“ vkladajú slová „alebo ak sa dlhový nástroj neúročí“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

v z. Peter Pellegrini v. r.