Oznámenie č. 403/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

403

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z.

opatrenie z 18. novembra 2013 č. MF/19057/2013-73, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie sa uvádza v č. 11/2013 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.