Nariadenie vlády č. 393/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2013
Platnosť od 30.11.2013
Účinnosť od 31.12.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.11.2013